Choir of M. Leontovych Vinnytsya Specialized Art College – “Preslavnaya, Prysnodivo, Bohorodytse” by Bohdana Filts

Performs: Choir of M. Leontovych Vinnytsya Specialized Art College

Chairman: Honoured Artist of Ukraine Olha Baboshyna